PHOTOGRAPHY: GALLERY IV

Threads of Light
Threads of Light
700DSC08411E
700DSC08411E
Portal
Portal
Altar
Altar
February Presence
February Presence
Web of Light
Web of Light
Afternoon Light
Afternoon Light
Sanctuary
Sanctuary
Silver Whites
Silver Whites
Ready
Ready
Winter Road
Winter Road
Beads
Beads
Glisten
Glisten
Shine
Shine
Splash
Splash